www.Stats.in.th

อลูมิเนียมห้องเย็น Clean Room & Cool Room

3. อลูมิเนียมชุดห้องเย็น Clean Room & Cool Room สำหรับทำห้องเย็น ประกอบด้วย

3.1 ฉากบาง ฉากลาย(ฉากหนา) ฉากโค้ง และฉากโค้งแบบซ่อนรีเวท

3.2 ตัวยู 38 มม. ตัวยู 2” ตัวยู 3” ตัวยู 4” ตัวยู 6” ทั้งแบบหนาและบาง

3.3 บัวลูกศร(ปีกนก) ฉากแอล(มอบบน) ตัวเอฟขาไม่เท่า

3.4 ตัวที 2” ตัวที 4”

3.5 ตัวเฮท(ไอ) 2” – 3” ทั้งแบบมีรูกลางและไม่มีรู

3.6 บังใบ 2” บังใบ 3” บังใบ 4”

3.7 เฟรมสวิง 3” 4” 6” ครอบไกด์ 2” 4” 6”

3.8 ครอบฮีตเตอร์ ตัวเจ ฝาแจ็คสัน ครบชุดอลูมิเนียมห้องเย็น

Visitors: 53,042